web stats
Přihlásit se Registrovat
Přihlaste se k vašemu účtu
Pokud účet nemáte, pak se zaregistrujte

Podmínky užívání motocyklového portálu Moto.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky užívání internetových stránek www.moto.cz a přístup k nim (dále jen „Stránka“). Užíváním Stránek projevuje uživatel souhlas s Podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na Stránky. Provozovatel Stránky (dále jen „Provozovatel“) si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na Stránkách. Pokračujícím užíváním Stránky po změně Podmínek projevuje uživatel souhlas s takovou změnou a novým zněním Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek.

1.2. Kopírování, publikování nebo jakékoliv další šíření obsahu stránek (texty i fotografie) je možné pouze se souhlasem majitele či s uvedením zdroje (tj. www.moto.cz). V opačném případě je jakékoli šíření obsahu zakázáno.

 

2. Vyloučení odpovědnosti za obsah

2.1. Přestože Provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah Stránek byl pravdivý a přesný, nedává žádnou záruku – výslovnou či implicitní – že informace zveřejňované na Stránkách budou zcela úplné, přesné a aktuální.

2.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání Stránky, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s  užíváním Stránek. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání Stránky, odkazování na Stránku a na její obsah, nebo spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na ní zveřejněných.

2.3. Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky za bezproblémový a bezchybný chod Stránek, nenese odpovědnost za případné výpadky a neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2.4. Postoje a názory, které jednotliví uživatelé Stránek prezentují ve svých článcích, komentářích či diskuzích zveřejňovaných na Stránkách, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory Provozovatele. Příspěvky uživatelů zveřejněné v diskuzi nejsou žádným způsobem spjaty s Provozovatelem ani členy redakce a nevyjadřují jejich názory, Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost a neručí za jejich obsah. Za všechna data, které jsou vložená uživatelem nese odpovědnost pouze uživatel, který je vložil. Za data se považují veškeré vložené texty, fotografie a odkazy. Uživatel se současně zavazuje, že bude vkládat pouze data, kterých je autorem nebo vlastníkem autorských práv.

2.5. Stránka může obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky. Provozovatel se nezaručuje za obsah takovýchto internetových stránek a nenese za něj žádnou odpovědnost.

2.6. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách.

2.7. Provozovatel si vyhrazuje právo nakládat s veškerými vloženými daty podle svého uvážení, například je upravovat či odstraňovat. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které podléhají příslušným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo odstranit případně jakoukoli informaci vloženou uživatelem.

2.8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (fotografie, dokumenty...) nahraný či jinak poskytnutý uživateli, více viz bod 4.

 

3. Autorská práva obsahu

3.1. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, kdy všechen obsah Stránek spadá pod autorský zákon. Kopírování obsahu je možné pouze s přímým souhlasem Provozovatele či s uvedením zdroje směřujícího na webové stránky www.moto.cz.

3.2. Provozovatel uděluje uživateli  bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu Stránky pro osobní potřebu v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Stránky a jejího obsahu pro vlastní potřebu uživatele, a to s dále popsanými omezeními.

3.3. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat, převádět nebo prodávat originál či rozmnoženiny obsahu Stránky jak textovou, tak i obrázkovou, ani z něj vytvářet souborná, či odvozená díla, bez přímého souhlasu Provozovatele, či bez uvedení zdroje.

3.4. Tyto Podmínky a užívání Stránky se řídí autorským zákonem a právem České republiky.

 

4. Poskytování fotografií a dalšího obsahu uživateli a jejich odpovědnost

4.1. Uživatelé mohou na Stránkách poskytovat a vkládat pouze fotografie a materiály, které sami nafotili, či ke kterým vlastní autorská práva pro jejich užívání. V případě, že uživatel poskytne fotografie, ke kterým práva nemá, vystavuje se tak možnému stíhání za porušení autorských práv. Provozovatel nenese odpovědnost za údaje a fotografie vložené či poskytnuté uživateli a tedy i za případné porušování autorských či jiných práv.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby vložené fotografie či další materiály byly zcela v souladu s ustanovením článku 4.1 těchto Podmínek. Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Podmínek ze strany uživatele.

4.3. Nahráním či poskytnutím fotografií na Stránky uživatel uděluje Provozovateli právo tyto fotografie dále volně používat v rámci těchto Stránek.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli obsahu, který byl poskytnutý uživatelem.

 

5. Oznámení o obsahu porušujícím Podmínky Stránek či právní předpisy

5.1. Uživatel na základě oznámení Provozovateli emailem může požadovat doplnění správného autorství obsahu (typicky fotografií) či úplné odstranění tohoto obsahu, který dle uživatele porušuje ustanovení článku 4.1 či jiné právní předpisy.

5.2. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a oprávněnost oznámení.

5.3. Oznámení má obsahovat zejména následující informace:

 • Údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně kontaktních údajů
 • Název nahraného obsahu a jeho celou URL adresu s vysvětlením o jaký obsah se konkrétně jedná
 • Prohlášení obsahující sdělení, že daný obsah porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy a vysvětlení proč je porušuje
 • Oznamovatel je povinen doložit, kdo je skutečným vlastníkem autorsví obsahu

5.4. Oznamovatel se zavazuje v oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné a odůvodněné informace.

5.5. Provozovatel na základě oznámení, v případě jejího oprávněného vysvětlení, doplní autorství obsahu či obsah zcela odstraní dle žádosti oznamovatele.

 

6. Pravidla pro diskuse, komentáře a další uživatelské příspěvky

6.1. Diskuse, komentáře a další uživatelské příspěvky na webu Stránkách jsou umožněna pro všechny uživatele. Diskutovat je možné o čemkoli ze světa motocyklů, kdy Provozovatel uživatele nelimituje a reguluje je jen v minimální míře. Uživatelé Stránek však vždy musí respektovat zákonné omezení a normy slušné mezilidské komunikace.

6.2. Pravidla pro vkládání příspěvků:

 • Nesmí se používat sprosté nebo jakkoli jinak vulgární příspěvky
 • Zákaz slovního napadání či zastrašování ostatních uživatelů
 • Nesmí se vkládat reklamní odkazy na jiné stránky či jiná komerční propagace
 • Zákaz propagace a psaní o nezákonných aktivitách
 • Neměli byste používat velká písmena (žádný CapsLock)
 • Pište pouze věcné příspěvky k danému tématu
 • Zákaz spamování

6.3. Příspěvky, které porušují tato pravidla je Provozovatel oprávněn okamžitě odstranit.

 

7. Ochrana dat a osobních údajů

7.1. V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Provozovatel Stránek si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. Pokud při užívání Stránek poskytne Uživatel osobní údaje, nebude Provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům.

7.2. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován Provozovatelem za účelem poskytování informací týkajících se webového portálu moto.cz. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

7.3. Provozovatel je oprávněn se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, může dojít k jejich odstranění.

7.4. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách, může kdykoliv tuto registraci zrušit.

7.5. Více o ochraně dat a osobních údajů viz: Podmínky ochrany osobních údajů

 

8. Soubory cookie jejich používání

8.1. Na portálu www.moto.cz se využívají soubory cookie pro bezproblémové funkce jako je registrační proces, přihlašování uživatelů, možnost zapamatování si přihlášení a případně pro další personalizaci. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na disku webovým serverem. Tyto cookie soubory není možné nijak zneužít ke spuštění programů nebo pro zanesení virů do počítače. Soubory cookie je možné pomocí nastavení prohlížeče přijmout či odmítnout. V případě jejich odmítnutí však nebude pravděpodobně možné použití všech možností, které webové stránky poskytují.

 

redakce Moto.cz

Nejnovější komentáře

Jaroslav Knop napsal komentář k Olomouc
Dobrý den , prosím , zda někomu neříká něco jméno Ferdinand Vodička z Přerova a Alois Nečas z Olomou...
Jaromír Bílek napsal komentář k 002 - Karel Chaloupka
Nezapomenu jak piloval odlitky kol. Dobrej chlap... vzpomínám 👍
kawas napsal komentář k Morašice
Víme, ale přesto děkujeme.. 👍
Havran napsal komentář k Morašice
Náhodou jsem narazil, nevím, jestli víte...Text k odkazu...